Frysk Skriuwen // Fries Schrijven

De earste stap om Frysk skriuwen te learen!

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

De datum van deze cursus/workshop is verlopen

Over deze cursus

Yn de basiskursus wurdt gebrûk makke fan in lesboek, in antwurdeboek, in boek mei in oersjoch fan de wichtichste regels fan de stavering en it boekje Tiidwurden.

De kursus basearret him op twa útgongspunten: it ferstevigjen fan it wurdbyld en it oanleren fan de regels foarsafier't dat nedich is om grip te krijen op de stavering. Sa komme de folgjende ûnderwerpen oan ’e oarder: g/ch, y/ii/i/ie, dakjes/kapkes, û/oe, twa- en trijdelûden, regelmjittige en ûnregelmjittige tiidwurden.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Periode 27-9-2021 - 31-5-2022
Doelgroep Volwassenen (18+)
Niveau Beginner
Gevorderd
Duur 10 lessen fan 2 oeren
Kosten € 135,50
ynklusyf lesmateriaal
Locatie Ferskillende lokaasjes yn de provinsje Fryslân, wêrûnder: * Ljouwert * Drachten * Frjentsjer * it Hearrenfean * Snits
Opmerkingen Foar elkenien dy't it skriuwen yn 'e macht krije wol.
Foto's
Video's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe