Taal, kultuer en skiednis fan Fryslân // Taal, cultuur en geschiedenis van Friesland

Wolst ek mear witte oer de Fryske taal, kultuer en skiednis?

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

De datum van deze cursus/workshop is verlopen

Over deze cursus

De kursus Taal, Kultuer en Skiednis fan tsien lessen jout net allinne omtinken oan de werhelling fan de stavering en de staveringsregels, mar ek oan taaleigen en ynterferinsjes. Tagelyk komt in ferskaat oan aspekten fan de Fryske taal en kultuer oan ’e oarder. Dêr heart in earste oriïntaasje op de Fryske skiednis en de Fryske literatuer by.

De kursus rint fan oktober oant en mei febrewaris/maart,is om ’e wike en wurdt per kursusseizoen ien kear oanbean.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Periode 4-10-2021 - 25-4-2022
Doelgroep Volwassenen (18+)
Niveau Gevorderd
Duur 10 lessen
Kosten € 119,00
ynklusyf lesmateriaal
Locatie Ljouwert.
Opmerkingen
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe