Fryske Skiednis & Literatuer // Friese geschiedenis & literatuur

Kursus foar leafhawwers fan de Fryske skiednis en literatuer.

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

De datum van deze cursus/workshop is verlopen

Over deze cursus

Elts jier wurdt de kursus Skiednis & Literatuer organisearre. Hjir besprekke we Fryske romans en gedichten mei lesjouster Jetske Bilker, mar der wurdt ek ien les bestege oan Fryske skiednis. Yn totaal bestiet de kursus út 6 lessen, 5 kear literatuer en 1 kear skiednis.

Foar de literatuerlessen wurdt der fan de kursisten ferwachte dat sy de boeken foar de les lêzen hawwe. Yn de les krije de kursisten ynformaasje oer de achtergrûn fan de roman.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Periode 4-10-2021 - 31-5-2022
Doelgroep Volwassenen (18+)
Niveau Beginner
Gevorderd
Duur 6 lessen fan 2 oeren (tongersdeitemoarn)
Kosten € 75,00
€ 75,00
Locatie Under oaren op 'e Jouwer, mar ek op oare lokaasjes mooglik, wêrûnder Ljouwert. Binne der 8 belangstellenden dan kinne wy yn jo omjouwing de kursus organisearje. Ynformearje by de Afûk nei de mooglikheden: afuk.frl, of tel. 058-2343079 .
Opmerkingen
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe