Erfgoed

Dag

4 resultaten

Viking Weekend

  • Natuur, IJzer en Vuur

Ga je mee terug in de tijd waar je vuur gaat maken met een vuursteen, offers brengt, je eigen mes smeedt en slaapt in een Viking longhouse.

Wandel-verhalen

  • Wilde Wijk

Wilde Wijk organiseert regelmatig wandelingen door Huizum-West. Een gids vertelt verhalen over de rijke historie van de wijk.


In kursus oer de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Foar goed en linich skriuwen, mei omtinken foar literatuer, toaniel, film, muzyk en mear.


Kombinaasje fan mei-inoar literatuer lêze en mei ien kear in gastsprekker oer ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân.