Afûk - taalcursussen Fries

Fries verstaan, lezen, spreken en schrijven, volg een groepscursus of zelfstudie. Afûk: voor alle boeken die in en over Fryslân verschijnen. En er zijn projecten zoals Lân fan taal, PraatmarFrysk, Tomke en Heit&Mem. Kom gerust een keer langs voor meer informatie en advies, u bent van harte welkom.

Contactinformatie

  • Adres: Boterhoek 3, 8911 DH Ljouwert
  • Telefoon: 058-2343079
  • E-mail: kursus@afuk.nl
  • Website: http://www.afuk.frl
  • Docentervaring: Meer dan 10 jaar
  • Opleiding(en): Niet opgegeven

Frysk prate // Fries spreken

  • Afûk - taalcursussen Fries

U kunt het Fries al verstaan en lezen? Doe dan mee aan een cursus Fries spreken! Vanaf les één ligt de nadruk op het actief oefenen van de taal.

Fryske literatuer // Friese literatuur

  • Afûk - taalcursussen Fries

Fryske boeken lêze en beprate. “Soms lêst boeken dytst sels net útsocht hawwe soest, mar dy’t de muoite fan it lêzen mear dan wurdich blike.”


In kursus oer de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Foar goed en linich skriuwen, mei omtinken foar literatuer, toaniel, film, muzyk en mear.


Kombinaasje fan mei-inoar literatuer lêze en mei ien kear in gastsprekker oer ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân.

Frysk ferstean // Fries verstaan

  • Afûk - taalcursussen Fries

De cursus Fries verstaan is voor iedereen die de Friese taal wil leren verstaan en lezen.

Frysk Skriuwen // Fries Schrijven

  • Afûk - taalcursussen Fries

Frysk skriuwen is net sa dreech as faak tocht wurdt. Jo witte grif mear as jo tinke. Dat sille jo learenderwei ek fernimme.